Privacy disclaimer

PRIVACY POLICY

ALGEMENE TOELICHTING:

Deze website is eigendom van LUCON FLOORS BV, met maatschappelijke zetel gelegen te 3540 HERK-DE-STAD, Steenweg 14 en met ondernemingsnummer BE 0896.835.076 (hierna genoemd “LUCON”).

LUCON engageert zich voor de bescherming van uw persoonsgegevens en draagt de privacy van de gebruikers van haar website, haar klanten en haar contacten hoog in het vaandel. Dit betekent dat al het mogelijke in het werk wordt gesteld om uw privacy zoveel als mogelijk te beschermen en ervoor te zorgen dat u ons met een gerust gevoel uw gegevens kan toevertrouwen, zonder dat daarvan misbruik wordt gemaakt.

LUCON behandelt uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna: AVG) en Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Tijdens uw bezoek aan onze website, wanneer wij een opdracht voor u uitvoeren of wij met u communiceren is het mogelijk dat u met ons persoonlijke informatie deelt, zodat wij u niet enkel kunnen identificeren als individu (bijvoorbeeld uw naam en voornaam, uw e-mailadres, uw thuisadres, uw vast of mobiel telefoonnummer, etc.) maar tevens ook op uw vragen kunnen antwoorden of diensten kunnen leveren. Dit zijn de persoonsgegevens waarover hieronder gesproken wordt. Door het gebruik van onze website www.lucon.be en of onze diensten aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring alsook de algemene gebruiksvoorwaarden.

WAT WORDT VERSTAAN ONDER “VERWERKING VAN GEGEVENS” EN WIE IS DAARVOOR VERANTWOORDELIJK?

Elk soort van behandeling van persoonsgegevens wordt hiermee bedoeld. Dit begrip bevat o.m. een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt via deze website en andere wijzen waarop LUCON deze gegevens kan ontvangen, zoals e-mail, briefwisseling of registratieformulieren.

LUCON is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

DOELEINDEN EN RECHTSGROND VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 AVG.
LUCON verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

–      Het treffen van maatregelen ter verificatie van uw (persoons)gegevens bij aanmelding op uw account van de website en -shop, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van uw persoonsgegevens;
–      De controle van de hoedanigheid van “onderneming”, m.n. controle van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
–      Het overgaan tot de levering en facturatie van de producten/diensten aangeboden via onze website of via een andere weg;
–      De controle van uw kredietwaardigheid of die van uw onderneming;
– De technische administratie van onze website en -shop, alsook het beheer van onze klantenadministratie.

Daarnaast verwerkt LUCON uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, o.m. in het geval van volgende doeleinden:

–      De uitoefening van fundamentele rechten, o.m. het instellen van een rechtsvordering, zowel door ons als door een derde;
–      Het verstrekken actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden, al dan niet op basis van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen;
–      Persoonlijk advies onder meer door het versturen van nieuwsbrieven, door het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen waarbij wij op basis van uw surfgedrag onze aanbiedingen personaliseren;
–      De controle van de hoedanigheid van “onderneming”;
–      De controle van uw kredietwaardigheid of die van uw onderneming;
–      Het vermijden van frauduleus gebruik van onze website en -shop;
–      Prospectie en marketing.

Verder geeft u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ons uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor volgende doeleinden:

–      Het opnemen van contact teneinde uw vraag of opmerking te beantwoorden, zowel via e-mail als telefonisch;
–      Het verstrekken van actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden, al dan niet op basis van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen;
– Na de persoonsgegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website;
–      Het behandelen van uw sollicitatie;
–      Om u onze dienstverlening aan te bieden of uit te voeren;
–      Voor alle andere doeleinden waarvoor u uw toestemming gegeven heeft.

Indien LUCON een verwerking van uw persoonsgegevens tracht uit te voeren voor een doel dat niet in deze privacyverklaring is voorzien, zullen wij u op het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u in te lichten over deze nieuwe verwerking en het doel ervan. U zal uiteraard de mogelijkheid hebben om deze verwerking te weigeren.

De rechtsgronden op basis waarvan LUCON uw persoonsgegevens verwerkt, zijn de volgende:

–      De toestemming die wij van u hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken;
–      De noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
–      De noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
–      De noodzakelijkheid om uw vitale belangen of deze van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Houd er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten van onze website niet beschikbaar zijn indien u uw persoonsgegevens niet wenst mee te delen of het gebruik van bepaalde cookies weigert.
U heeft steeds het recht om uw gegeven toestemming terug in te trekken. Dit kan door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een bewijs van uw identiteit aan ons te richten of door u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Zoals vermeld in onze cookieverklaring kan u de toestemming die u aan ons verleend heeft om niet-functionele cookies te plaatsen steeds intrekken door op de knop bovenaan de cookieverklaring te klikken.
De intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

MEDEDELING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 1. De gegevens die u ons zelf meedeelt

Wanneer u gebruik wenst te maken van het contactformulier, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. U verschaft ons op dat ogenblik persoonsgegevens. Door ons een e-mail te sturen, deelt u met ons persoonsgegevens (uw e-mailadres en uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, foto, afhankelijk van wat u zelf in uw e-mailbericht schrijft). Deze gegevens worden gebruikt om onze mogelijke contractuele verplichtingen met u en de dienst voor u te kunnen uitvoeren, om uw vragen te beantwoorden en voor direct marketingdoeleinden. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van LUCON of deze van (een van) haar verwerker(s) (bv. hostingbedrijf), die eveneens strikt gebonden is tot vertrouwelijkheid m.b.t. uw persoonsgegevens.

 1. De gegevens die op basis van uw gebruik van de website worden verzameld

Wij verzamelen gegevens over de manier waarop u gebruik maakt van onze diensten en website. Op die manier zijn wij in staat onze diensten nog beter af te stemmen op uw noden en interesses. Wij maken bovendien gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het gebruik van de diensten.

 1. De gegevens afkomstig van derden

LUCON ontvangt uw persoonsgegevens in principe niet via derden. Wij verzamelen of gebruiken trouwens geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden omschreven.

OVERDRAGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

LUCON maakt geen persoonsgegevens over aan derden behoudens indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden. In dat geval zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de LUCON groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met LUCON verbonden zijn of met enige andere partner van LUCON.

LUCON garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

HOE LANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

De AVG legt geen concrete bewaartermijn op voor het bewaren van de persoonsgegevens. Het uitgangspunt is dat de persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Wat noodzakelijk is, hangt af van de concrete situatie.

LUCON zal de persoonsgegevens die het verwerkt niet langer bewaren dan nodig om de doeleinden die in deze privacyverklaring uiteengezet worden en waarvoor de persoonsgegevens verzameld werden, te bereiken.

De persoonsgegevens die u ons meedeelt in het kader van onze contractuele relatie of wanneer u ons een vraag stelt, worden bewaard gedurende een termijn die van belang is om u diensten te leveren of vragen te beantwoorden, rekening houdende met de contractuele en/of wettelijke verplichtingen die wij kunnen hebben om deze gegevens te bewaren. Zo is elke onderneming, ook LUCON, bijvoorbeeld wettelijk verplicht om bepaalde documenten gedurende een zekere termijn te bewaren (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving, de Archiefwet, het personeelsdossier, facturen, etc.).

WAT ZIJN UW RECHTEN M.B.T. UW PERSOONSGEGEVENS?

 1. Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

Uw persoonsgegevens zijn en blijven uw persoonsgegevens. U behoudt de volledige controle. Wij passen dan ook optimale transparantie, behoorlijkheid en rechtmatigheid toe t.o.v. u voor het gebruik ervan, waarbij u de controle behoudt van uw persoonsgegevens en wat daarmee gebeurt.

U hebt het recht om inzage te verzoeken van de persoonsgegevens die LUCON over u verwerkt. Indien deze informatie onjuist blijkt te zijn, hebt u het recht deze informatie te laten aanpassen.

U hebt tevens principieel het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te laten wissen. Dergelijke wissing van persoonsgegevens is niet mogelijk wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is of bestemd voor de onderbouwing of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Uw verzoek tot wissing kan tevens geweigerd worden wanneer dit vereist is in het algemeen belang, voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of onder de door de wet opgesomde uitzonderingen. Deze wettelijke uitzonderingen worden opgesomd in artikel 17 AVG:

–      De verwerking is noodzakelijk voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

–      De verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

– De verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;

–      De verwerking is noodzakelijk voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden en voor zover het recht op gegevenswissing de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;

– De verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 1. Beperking van de verwerking en bezwaar

In bepaalde gevallen heeft u het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit kan onder meer wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten of de verwerking onrechtmatig is. In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens enkel nog opslaan.

U heeft tevens het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Dergelijk bezwaar is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

 1. Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit gebaseerd is op uw toestemming.

DE UITOEFENING VAN UW RECHTEN

Het uitoefenen van deze rechten is kosteloos en dit kan gebeuren door per e-mail een verzoek te sturen naar info@lucon.be of per post naar het adres van de maatschappelijke zetel gelegen te 3540 HERK-DE-STAD, Steenweg 14.

In dit verzoek dient u voldoende bewijs te leveren van uw identiteit alsook de nodige informatie op te nemen opdat LUCON haar verplichtingen kan nakomen.

Indien U verzoeken indient die kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, heeft LUCON het recht een redelijke vergoeding aan te rekenen ofwel om het verzoek te weigeren. In het laatste geval zullen wij u hiervan schriftelijk in kennis stellen.

KLACHTEN

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

VEILIGHEID

LUCON heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens verzameld op onze website of op enige andere wijze alsook elke andere niet-toegestane verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden.

In geen geval kan LUCON verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

HET GEBRUIK VAN “COOKIES”

Deze website, www.lucon.be maakt gebruik van cookies. In onderstaand overzicht informeren wij u graag omtrent het gebruik van deze cookies.

Houd er rekening mee dat bepaalde media niet beschikbaar is indien u de desbetreffende cookies niet aanvaardt.

 1. Wat zijn cookies?

Tijdens uw bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand met stukjes technische informatie (internetinstellingen) dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.

Onder cookies worden ook zogenaamde ‘scripts’ verstaan. Een script is een programmeercode dat wordt gebruikt om onze website optimaal en interactief te laten functioneren.

Onder de term ‘cookies’ wordt eveneens verstaan ‘webbeacons’, ‘pixeltags’ of ‘socialemediacookies’. Deze worden gebruikt voor de integratie van diverse sociaalnetwerksites op www.lucon.be. Ingebedde elementen van derden of met andere woorden inhoud bij een derde partij opgeslagen, kunnen namelijk ook op onze website worden getoond.

Aangezien cookies persoonsgegevens zijn, wordt de verwerking ervan beheerst door onze privacyverklaring . De verwerking van functionele cookies is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, aangezien de functionele cookies vereist zijn voor de goede werking en beveiliging van www.lucon.be. De overige cookies zullen niet geplaatst worden tenzij www.lucon.be hiervoor uw toestemming gekregen heeft.

 1. Soorten cookies
 2. Herkomst

Wanneer u onze website bezoekt, kan er gebruik gemaakt worden van verschillende soorten cookies. ‘Eerstepartijcookies’ zijn cookies die rechtstreeks door www.lucon.be op de website geplaatst worden. ‘Derdepartijcookies’ zijn cookies door derden op www.lucon.be geplaatst, met name doordat www.lucon.be elementen van andere websites incorporeert.

 1. Duur

‘Permanente cookies’ blijven op uw apparaat aanwezig voor de levensduur van het cookie. Ze worden

geactiveerd telkens u www.lucon.be bezoekt.

‘Sessie cookies’ vereenvoudigen en linken de handelingen van de gebruiker aan elkaar tijdens de browsersessie. Telkens u het browserscherm opent, worden deze cookies tijdelijk geplaatst. Sessie cookies worden verwijderd zodra de browser wordt afgesloten.

 1. Functie/doeleinde

De ‘functionele cookies’ zijn de cookies die nodig zijn om het functioneren van de website te vergemakkelijken en zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring (bijvoorbeeld, voor zover van toepassing, de taalinstelling of in het geval van de webshop, de functionaliteit van het winkelmandje).

De ‘niet-functionele cookies’ worden gebruikt voor statistische, sociale en commerciële doeleinden en staan los van de technische ondersteuning van www.lucon.be en voldoen niet aan de voorwaarden om vrijgesteld te worden van de toestemmingsverplichting. Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de plaatsing van deze cookies.

De ‘analytische cookies’ zorgen ervoor dat wij de statistieken van de website in kaart kunnen brengen. Door het gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die aangeboden wordt door Google Inc., worden dergelijke analytische cookies op uw computer geplaatst om te kunnen analyseren hoe de bezoekers de website gebruiken (welke pagina’s zijn het populairst, welke problemen komen bezoekers tegen op bepaalde pagina’s, etc.). De gegevens die in het kader van Google Analytics worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van Google Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Met de ‘performance cookies’ kan worden gemeten hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina hebben bezocht of kan het de populaire webpagina’s oplijsten. We kunnen ook nagaan hoe u op onze website bent terecht gekomen. Aan de hand van deze informatie zorgen wij ervoor dat onze website kan verbeterd worden en optimaliseren wij de gebruikerservaring.

 1. Toestemming

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van LUCON of een gegevensverwerker die eveneens strikt gebonden is tot vertrouwelijkheid m.b.t. uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. U kan het gebruik van cookies steeds weigeren door in uw internetbrowser de desbetreffende instellingen te kiezen, maar wij wijzen u op het feit dat u in dat geval mogelijks niet alle mogelijkheden van onze website volledig zal kunnen gebruiken.

 1. Beheer van de cookies door de gebruiker

LUCON gebruikt cookies om de voorkeuren van de gebruikers van haar website te onthouden. Cookies worden ook gebruikt om de gebruiker toe te staan de website te exploreren en om bepaalde functies aan te bieden. Een ander gebruik van cookies is om een veilig gebruik van de website te kunnen garanderen en helpen zo om het bezoeken van de website te optimaliseren voor de gebruikers ervan.

Webbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies te beheren. Op die manier kan u het gebruik van cookies uitschakelen. Het is daarnaast ook mogelijk om cookies die reeds geïnstalleerd werden te verwijderen.

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen en kunt u zelf aangeven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. U kunt bovendien uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie omtrent deze mogelijkheden vindt u terug in de instructies van de Help-functie van uw browser.

De website www.lucon.be maakt gebruik van CookieYes waardoor de bezoeker via de knop ‘voorkeuren’ in de cookiemodule steeds de actuele noodzakelijke, functionele, analytische, prestatie-en advertentiegerichte cookies kan raadplegen met het type en de looptijd ervan.

CookieYes scant elke 24 uur de volledige website waarop deze tool is geïmplementeerd en doet daarna de nodige aanpassingen zodat de meest accurate informatie aan de bezoeker kan worden ter beschikking gesteld. LUCON is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van de informatie die door CookieYes wordt aangeleverd.

WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website of andere wijzen waarop wij gegevens verzamelen en verwerken, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

LUCON kan tevens verplicht worden deze privacyverklaring aan te passen aan de nieuwe wetgeving en/of aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit of aanbevelingen van de Europese Databeschermingsautoriteit.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze privacyverklaring valt onder de uitsluitende toepassing van het Belgische recht. In geval van een betwisting over de geldigheid, toepassing, interpretatie of handhaving van deze privacyverklaring, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen.

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren op zeer regelmatige basis of we aan de geldende privacywetgeving en aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft of verdere uitleg had gewenst over dit privacybeleid, kan u contact met ons opnemen: info@lucon.be – tel: +32 (0) 497 917 684.

contact

Vraag over onze privacy policy?