PRIVACYVERKLARING – Lucon Floors bvba

Laatste update op 5/06/2018.

 

De website  www.lucon.be (hierna: de “Website”) is eigendom van:

Lucon Floors bvba (hierna “Lucon”, “Wij” en “Ons”)

Steenweg 14, 3540 Herk-de-Stad

België

+32 (0)497 91 76 84 of +32 (0)13 30 17 37

 

Bij LUCON hechten we waarde aan uw privacy.

Wij respecteren en beschermen uw privacy en vinden het belangrijk dat u zich op onze website op uw gemak voelt. We willen u daarom op een open en transparante wijze informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens .

 

1. Waarom deze privacyverklaring?

Via deze Privacyverklaring geven we u een inkijk over welke informatie we over u hebben verzameld conform GDPR (verordening 2016/679).

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van de computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. De LUCON gebruikt deze informatie enkel om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Verschillende pagina’s van onze website kunnen links bevatten naar andere websites. Deze richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze website. Wij raden u aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.

 

2. Bij wie komen de persoonsgegevens terecht?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

De LUCON is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de GDPR. Dit betekent concreet dat wij alleen bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden we die persoonsgegevens verzamelen en met welke middelen we die persoonsgegevens zullen verwerken.

 

2.2. Verwerker(s)

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde ‘gegevensverwerkers’ in te schakelen. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

LUCON doet beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

  • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
  • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor beveiligingsdoeleinden;

Alle hierboven genoemde verwerkers zijn er – onder de GDPR – toe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Met deze verwerkers is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

 

3. Welke data verzamelen Wij?

Wij gebruiken cookies om de bezoeker van onze Website te herkennen en deze een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren.

Algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van de computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. De LUCON  gebruikt deze informatie enkel om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Wij zullen enkel die persoonsgegevens verwerken die we écht nodig hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken (zie ook artikel 4).

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Persoonlijke identificatiegegeven (naam en voornaam);
  • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);

Andere persoonsgegevens kunnen eventueel op een later tijdstip verzameld in het kader van werken opgevraagd en verwerkt worden. Met andere persoonsgegevens wordt in dit geval vooral het adres bedoelt. Dit is nodig voor facturatie.

 

4. Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om u een optimale, veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bieden.

 

5. Doorgifte persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen LUCON. We kunnen u ook geruststellen: we zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen, doorgeven of communiceren aan derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw expliciete toestemming hebt gegeven of als er een wettelijke verplichting is.

 

6. Bewaartermijn persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de in artikel 3 vooropgestelde doelen te bereiken. We zullen uw persoonsgegevens verwijderen uit onze databank van zodra wij ze niet langer nodig hebben om deze doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent.

 

7. Wat zijn uw rechten?

7.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 3. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

 

7.2 Recht op inzage

Als u uw identiteit bewijst (bv. door kopie identiteitskaart), informeren we u graag over welke persoonsgegevens wij precies van u bijhouden en wat we met die informatie doen.

Recht op inzage is kosteloos.

 

7.3 Recht op verwijdering

U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

  • Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens terug intrekt en er geen enkele andere wettelijke grondslag is die het verwerken van uw persoonsgegevens toestaat;
  • Wanneer u op rechtmatige wijze een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Wanneer uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden;
  • Wanneer we uw persoonsgegevens moeten verwijderen op basis van een wettelijke verplichting.

 

7.4 Recht op correctie

Indien de informatie die we over u hebben niet juist of onvolledig zou zijn, kunnen we dit op uw vraag steeds corrigeren. Indien bepaalde persoonsgegevens (bv. uw e-mailadres of telefoonnummer) niet langer up-to-date zouden zijn, informeer ons dan.

 

7.5 Recht op beperking

In sommige gevallen heb u het recht om te vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er een geschil is rond de accuraatheid van de gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor LUCON om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

 

7.6 Recht op bezwaar

U heeft het recht om u op ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit onze legitieme belangen. We zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn die primeren op uw recht om u te verzetten.

 

7.7 Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u met ons gedeeld hebt in een digitaal leesbaar standaardformaat te ontvangen. Daarnaast mag u die persoonsgegevens zelf overdragen of door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 

7.8 Recht op het intrekken van uw toestemming

U heeft het recht om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken.

 

8. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Indien u één van bovengenoemde rechten wil uitoefenen, kan u een schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit sturen per brief naar LUCON, Steenweg 14, 3540 Herk-de-Stad. We beloven ten laatste 1 maand nadat we uw verzoek ontvangen hebben een antwoord te geven.

 

9. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

9.1 Privacy Commissie

Indien u niet akkoord gaat met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België kan dit via de website van de privacy commissie https://www.privacycommission.be